Ochrana osobných údajov

Chránime Vaše osobné údaje podľa platnej legislatívy v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“)a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania oznámení a na účely iných aktivít prevádzkovateľa.

Ochrana osobných údajov

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom osobných údajov je: Požičovňa Hračiek s.r.o. so sídlom Wolkrova 33, 85101 Bratislava, IČO: 53762410 (ďalej len prevádzkovateľ).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: telefón: 0911/180701 alebo 0907/6229922, mail: info@pozicovnahraciek.sk

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto prevádzkovateľovi v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“)a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov sú aktivíty prevádzkovateľa voči Vašej osobe.

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje prevádzkovateľom uložené je deň kedy bude služba, ktorú ste si objednali v plnom rozsahu zaplatená, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný prevádzkovateľovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaile info@pozicovnahraciek.sk

Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Budeme veľmi radi, pokiaľ budete o tomto podozrení informovať najskôr nás, aby sme mohli v tejto veci niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k využitiu našich služieb.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 22.10.2021